VästanedeAlex bilder från hästpremiering i Västanede, Håsjö socken, Kälarne

Västanede är och kommer för alltid att vara min hembygd. Jag vill därför återge en del av Alexander Fröbergs fantastiska bilder från en svunnen epok. Hästar är också idag ett populärt ämne, men mest i V75-sammanhang. Visst handlade det om pengar även förr, men inte så mycket om spel, utan mera bevarandet utav dom bästa avelsdjuren. Detta tilldrog sig även i Västanede vilket Alex fångade genom sin kamera.

I Bonniers konversationslexikon från 1927 kan man läsa följande,
"Hästpremiering, av statsmedel underhållen bedömning och belöning av avelsdjur och till avel lämpliga unghästar. Hästpremiering infördes 1874 i Sverige som fördenskull indelats i sex ( 6 ) premieringsdistrikt. I varje distrikt finnes en nämnd, som besöker de i distrikten flerstädes anordnade premieringsmötena".

Vidare kan man läsa under Stuteriväsen,

"Stuteriöverstyrelsen, ett under jordbruksdepartementet lydande, centralt ämbetsverk. Detta utgöres av en överdirektör och chef samt ss. led. en byrådirektör. Vid behandling av vissa frågor förstärkes överstyrelsen med två fullmäktige".

Västanede, i Håsjö socken, Kälarne, var en av skådeplatserna för hästpremieringar. Alexander Fröberg har i bild fångat dessa premieringar som jag vill visa med nedanstående bilder.


Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Hugo Nilsson från Österövsjö visar upp sin häst alldeles nedanför nya kyrkan i Västanede, Håsjö s:n

Hästpremiering pågår. Professor Dyrendahl, Veterinärhögskolan mäter hästens mankhöjd. Bakom står Harald Edholm, Västanede, Håsjö s:n.

Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Sixten Sundmans gård i bakgrunden.

Nils Arvidsson från Österövsjö visar upp antagligen fadern Arvid Erikssons häst.

Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Längst upp till vänster kyrkvärden Nils Eriksson från Lövudden, kantor Johan Johansson och komminister Percy Hallencreutz. Framför dem Västanedepojkarna, från vänster Sten Erik Lydén, Nyvik, Kjell Lydén och Birger Amrén.

Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Framför hästens nos Arvid Eriksson från Österövsjö och intill honom Oskar Amrén, Västanede. Professor Dyrendahl från Veterinärhögskolan tittar på hästens hovar.

Hästpremiering i Västanede. Åskådare fr v Ingegerd Amrén, Rut Amrén, obekant, Axel Wallbjörk och Harald Lydén, samtliga från Västanede, Håsjö s:n.

Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Framför hästens nos står Allan Lundberg från Ansjö, Hällesjö s:n, mannen bredvid obekant.

Hästpremiering i Västanede, Håsjö s:n. Åskådare Arvid Eriksson, Österövsjö och Höglund i Fugelsta, Håsjö s:n.

Åskådare vid hästpremieringen

Professor Dyrendal tittar i hästens mun. Bredvid står Anders Sundin, Västanede.

En ljusklädd man nr två från vänster Gunnar Vendelhorn från Svedje.
Västanede och barn i lek


Alex försökte fånga barn i lek precis i rätta ögonblicket när det var som mest intensivt. Hur han gjorde är det bara han och möjligtvis barnen själva som vet.
Bilderna som visas här är tagna under tiden 1935 - 1945 enligt min bedömning. Innevarande år 2003 skulle alltså "barnen" vara mellan 70 och 55 år.
Jag vet i de flesta fall vilka barnen är. Jag har också angivit detta under bilderna. Skulle något vara fel i detta vill jag att ni tar kontakt med mig för tillrättaläggelse. Jag skulle dessutom vilja veta följande,

· Hur gick det egentligen till när han tog bilderna? Ring eller skriv till mig och berätta.
· Vem, eller vilka är det på bilderna där namn saknas?

Nya generationer kanske känner igen namnen på sina mor- eller farföräldrar. Visa i så fall bilderna och fråga dem hur det egentligen gick till och ta kontakt med mig.
Om någon har kompletterande information eller rättelser kring bildmaterialet tar jag tacksamt emot detta under e-mailadress info@martinbergman.com Tel. 0851-238642 Martin Bergman

Jag har tidigare varit i kontakt med familjen Arvidsson i Övsjöbyn som medgivit att jag får återge Erik Arvidssons dikter.
Jag har valt ut en av dessa, som jag lagt in tillsammans med Alex bilder.
Dikten gavs ut i samband med Kälarnes etthundraårsjubileum och tillägnades, Vänner från nära. Gäster från fjärran.

Till de unga

Prolog vid Kälarnes etthundraårsjubileum

Glöm nu för en liten stund Dig själv.
Minns en tid för länge, länge sen.

"Kälen" kallades skogstrakten öster om Gimådalen, väster om Ragundadalen och Storforsen. Där voro skogarna mörka, bergstupen branta, myrarna sanka och tjärnarna svarta. Björn och varg, lo och räv, hök och uv härskade fritt över älg och småvilt. Men jägare kommo med lätta steg, skidor, jämthund, pilbåge och lodbössa. Någon stannade, brände, sådde råg och korn. Krävde av jorden bröd. Barn föddes, män och kvinnor växte opp. Gav nya liv. Begravdes, glömdes.
Känn barkbrödets beska smak i munnen.
Hör ett svultet barn som gråter.
Se den gamle rensar siken han ur vattnet tog,
medan lillen smackar vid sin moders bröst.
Vet att glädje och sorg som nödår och goår sig blandat.
Att svälten fördrevs medan rot och sten röjdes bort ur åkern.
Allt medan hem och kyrkor byggdes.

Järnvägen kom. Kälarne blev ortens namn,
som växte snart och blev till ett med bygden.
Och sedan gjordes världsbekant av löpare till fots
och på skidor, i kamp med världseliten.

Men se än flyger svalan över land och vatten.
Än leka barn vid stranden.

Och Du. Ungdom från bygden. Du är stark.
Sätt målet högt. Kämpa för alla, för hembygden.
Och minns att solen, jorden, vattnet, luften
ger dig kraften, skaparmakten.
Låt intet gift omtöckna Din hjärna.
Styr högt och fritt Din tankes lopp.
Låt rätten segra. Det goda skall Du värna.
Kämpa för hembygden
och låt striden bli hård -
men fredlig och lång som livet.
Vet att vårda fädernas goda arv.
Att på detta bygga vidare. Bygga starkare.
Bygga vackrare - Bygga högre - högre! högre!

Samtliga bilder tagna av Alexander Fröberg

Bo Lennart Jonsson, systerson till Alex och numera boende i Vänersborg

Okända

Ove Sundberg angivet på
kortets baksida?

Bengt Amrén, Kjell Lydén, Västanede.

Bengt Amrén kastar pil.

2 Västanedepojkar
bygger segelflygplan.
Fr.v.: Kalle Hallencreutz,
Sven-Ivan Sundberg.

Badande Västanede flickor. Fr v Gunnel Amrén, Gun Nilsson, Ruth Amrén, Astrid och Hjördis Amrén och i mitten Maj Sundman-Domeij.

Okänd grabb på gunga.

Fingerkrok av okända grabbar från Västanede

Ringdanslek av okända flickor från Västanede

Okända Västanedegrabbar leker i vårbäcken


Citerat från Erik Arvidssons diktsamling, "Fäbodvallen berättar"

Fäbodvallen berättar

Jag var bara en vanlig backe,
klädd med skog, mossa och eneris.
Och för länge, länge sedan var jag täckt
av gammal snö och inlandsis.
Sen isen smälte undan
och solen värmde min kala hjässa
gick många hundra år,
som alla hade sommar och vinter,
höst och vår.
Under tiden blev jag klädd med hår
av frodigt gräs och ranka björkar.
Jag närde tall och gran och blåbärsris
som varje vinter frös i snö och is.

Men vårar kom med fågelsång och lingonblom
och alla skogens gröna blad.
Och skogens djur fick många barn,
som lekte uti snåren.
Tänk, den första tjäderkullen,
Den blev mat åt räv och uggleungar
och första älgens kalv en vinternatt
fick stilla vargars hunger.
Ja, det blev sommarsol och åska,
eld och kalla höstars regn
och björnar gick i ide
där myror byggt sitt hem.

Och människan: Den första var på jakt,
Iförd fårskinnskläder,
skor med näverklack.
Hon hade spjut och pil med sällsam makt
men gick ändå till sina fäder.
Sen kommo de och gingo med
get och får, med ko och kalv.
De byggde en by längst ner vid sjön.
Jag hörde deras hundars skall.
Snart kommo de hit och fällde skog och brände.
Nu började en storhetstid.
De bröto sten och rot och timrade små hus.
Vad skulle jag väl bli?
De sådde råg i askan och bärgade sin gröda
allt under svett och möda.
Jag hörde flickornas sång och skällors klang.
Jag hade blivit fäbodvall.

Jonas Petter Jonssons gård i Övsjö från början av 1800-talet. Den är Österövsjös äldsta gård byggd 1811.

E Svedfeldts gård i Fugelsta.

Härbrä från 1800-talets början där kött och andra matvaror förvarats. Taket har omlagts på senare tid. Nuvarande ägare Otto Gyllander (när Alex tog bilden omkring 1950). Hålen på väggen har uppstått vid målskjutning fordomdags. De har kunnat karvas ut från stockarna.

Boningshus från 1800-talets början. Byggt av Vis-Pelles son, Jonas Nilsson, socknens förste djurläkare.

Så kallad mjölkbod i Fugelsta, (från 1600-talet).

Torkbastu för torkning av säd från 1760-talet. Nuvarande ägare Jonas Jonsson (vid bildens tillkomst).

Från Norbergs i Västerövsjö.

Fru Lönnqvist från Västanede, Håsjö socken blåser i näverlur. Fäboden heter Hongsjöbodarna.. Två stugor till fanns där, Erik Andersson, Nyvik och Vifatavarfs bolag. Ingenting finns kvar ( 1948 ). Allt är rivet. Kalytorna dominerar. Bilden finns även vid Jämtlands länsmuseum i Östersund.

Foton från Alexander Fröbergs arbetslivVägarbetare från i går gestaltade i bild av Alexander Fröberg

Alex har i bilder gestaltat människor från sitt arbetsliv inom vägbyggandet. Det är inte dagens arbetare klädda i orangea klädslar. Alex har i svartvitt gestaltat mycket färgstarka personer som jag gärna vill delge er som en berättelse i bild från tiden mellan 1930 och 1950. Jag kommer successivt att lägga ut ytterligare bilder ifrån Alex arbetsliv. En utav de "färgstarkaste" och bästa bilderna i mitt tycke föreställer.

Vägarbetaren Johan Haag, Hammerdal, i berättaretagen (Alex titel på bilden). Alex beskriver vidare på baksidan av bilden att Haag är en god historieberättare.

Martins kommentar: Om någon känner till Johan Haag ifrån Hammerdal hör gärna utav er till mig.
Vägarbetare1

Om någon har kompletterande information eller rättelser kring bildmaterialet tar jag tacksamt emot detta under e-mailadress martin.ekskogen@telia.com Tel. 0851-238642 Martin Bergman


Sidan uppdaterad 27 september 2004 av Webbateljén,Osby