Personakt Antavla

Erik Nilsson

Bonde på Böle nr 1. Blev ca 81 år.

Far:Niels Joensen (1610? - 1685?)
Mor:Okänd Hustru71

Född:1646 Berget, Böle, Fors (Z). [1]Födelseår 1643 enligt Erik Byström/20040602
Födelseår 1646 enligt noteringar av Erik Edholm, Täby, i augusti 1980
Källa 2: Olof Bergman
 
Död:omkring 1727 Berget, Böle, Fors (Z). [2]Källa 2: Erik Edholm i augusti 1980
Erik finns med vid husförhör 1727, men inte 1728. Troligtvis avlider han sent 1727 eller tidigt 1728.
 

Äktenskap med Märta Eriksdotter (- 1687)

Vigsel:Fors (Z). [3]

Barn:
Ingrid Eriksdotter (1678? - 1718)
Nils Eriksson Forsström (1681? - 1753)

Äktenskap med Elin Olofsdotter (1658 - 1739?)

Vigsel:

Barn:
Märit Eriksdotter (1688? - 1763)
Anna Eriksdotter (1690 - 1762)
Olof Eriksson Fors (1692 - 1766)
Elias Eriksson (1694 - 1769)
Salomon Eriksson (1697 - )
Gertrud Eriksdotter (1702 - 1773)

Noteringar

Bonde. Brukade Berget. Övertog Böle 1 1673.

Böle nr 1 Jämtlands Dombok 1701 Al:22 a

§ 28

Dragonerna Nils (Eliasson) Giöök och Amphin Zimmerman kärande till deras farbroder Erich Nilsson i Böle, om deras faderhem först att Erich, ej skall villia betala oss penningar deras fader i samma hemm. inlagt till 226 D efter deras upfattn., påstående det till godo niuta, och gården tillträda efter deras fader var äldre brodern. Erich sa att för 28 åhr sedan han har måst emottaga denna gård, då brodern Elias kärandens fader, alldeles utblottat måste ge sig till Dragon. lembnande gården så till hus som Jorden i största vanbruk, hvilket han sedan med stor bekostnad brukt till rätta och deras faders, förutom anan gamal skull, till attanstendigst betalat, nembl. 83 D 14. Som hvarrned hnt a 3 tnl nog dyrt vore betalt. till Svän Olsson på Edhe efter qvitto d 29 Oct 1688 d 20 Seft 1689 20 D Jon Olsson i Håsiö des hustrus Jordpengar 2 D 24. efter qvitto Dbr byn Nils Markson i Lunäs (?) på en syn 1.21.8. qvitterat och 15 Febr 1692: Sven i Gevåg på Olof Huls (?) --- 2.16. qvit d 6 Aug 1687. Christopher Austrel 10 D 1.4. B qvitt: d 20 Nov: 1698. hustrun Anna Forsdåtter i Yjtterlännes lämt qvitto d 18 Febr 1688. 24 D. Hustrun Kirstin Hindriskdotter lämt qvit d, 2 Febr 1694 5 D20: till Nils i Västaned 4 D för Elias så till Nils Aronsson i Boda 8 D. Dito till Isak Brodern 1D 28. Jon Olsson i Håsiö 3 D alt S?M. men på desse sista påster var inga qvittenser. Kärandena påstodo at Erich måtte vijsa obligationer hvar på han desse påster betalt alligt. Kiände de han intet goda. Erich sa at skulden är allom bekant, och har han ej sluppit, för än han måst betala. Sedan gingos påstående igenom des 20 D Skb. till Sven Olsson tillstod samme Elias Wälkommen at fadren hade fått, betygande Elias på Ede, at summa fordan var richtig. Åsse de 3D 24 och sedan 3 D till Jon Olsson i Håsiö, skulle Senare Olof Kask ('?) höras. Ose 2 D 21.3. till Nils i Lunäs betygade Nämden hvar richtige, eftersom de andra Bönderna sedan för sig utan utlagdt. Övr de 2 D b måtte Sven i Gevåg höras. På de 24 D till hustru Anna sade Erich sig hafe Tings dom som bör De 4 D 20. till tillstod Sonen Olof Pärsson i Byom. Övr de 4 D til Nils Olsson i Västaned skulle senare höras De 8 D til Nils Aronsson, för Elias (Elin?) Pährson betalte, disputerade Sonen; men Länsmannen och Nämden wiste wittna, att Elias varit honom skyldig och Erich Nilsson måst betala. På tillfrågan huru Erich kan bevijsa, at vijd hans tillträde hemanet: så illa warit hanterat. hvarvid han åberopade sig Nämden, som alla med hov wittnade at det så varit, och der icke han emottagit det, hade det fallit till öde. Detta hemm var elliest 3 systrar och 3 bröder dertill är kände Elias Erich och Jon Nilssöner. Erich, sade, att utom ofvanstående poster, han ändå mycket betalt det han kunde skaffa bewijs på. Fördenskull så dom före, som at det fans – till är desiderant, må inkomma och hätunder sig utförl. Må höra på hvar post för sig förklara upskiöts detta till nästa Ting och Erichs inlaga ----- comunicill vad
§ 29

Till bättre bewijs upskiöts de Per Luij sak imot Erich i Böhle, om en upäten kornåker af Erichs Creatur.

Vårtinget 1702.

§ 21

Utsidhen emellan Dragonerne Nils Giök och Amphin Zimmerman emot Erich Nilsson Böhle af Forss Sn på Tinget den 22 juni :1700 incaminerade sak, angående utbetalning och besittning af Böhle hem. idet de framför deras farbroder Erich Nilsson påstådt blefve de äntel. inför Rätten förente, att Giök och Zimmerman i avseende der till, at farbrodern några 20 åhr haft åbodt hemmanet, sedan han det nästan förfallit, hade emottagit, därpå stoo giäld betalt med mehra, nu aldeles afstode så inlösen som besittnings Rätten därtill, och den aldeles updrogo Erich Nilsson och hans barn och Arvingar emot 20 RD Specie och 1/2 t. korn

Jämtlands Dombok 1717 Al:

§ 18

Hvar öfver retten än vidare hörit Nils Erssons förklaring och påstående, att han måtte niuta sin dehl uti det fasta som inlöst medan modern i lefde och förrän fadern trädde i andra giftet: 2: och om så är att hemmanet skall besås detta åhr af barnen, han äfven vill bruka sin andel.)

Synns orimligit att brodern Olof som går Dragon för gården skall förtroos hemmanet fram för honom som har giordt sig stora bekostningar på andra orter till att lida Syskonen i det stället att broderen Olof varit hemma och disponeradt till sin nytta och sitt behag ägendomen men den utaf arfslängden d. a:o 1687 den 24 october efter Märeta Ersdåtter det intet egenteligt kan finnas att detta hemman.hemman faderens bördsjord skall varit opplöjt under giftet med förra hustrun utan nu en dehl löjtt efter hanns .. död dehls och under giftet med senare hustrun betalt; efter oppviste qvittence; Hemmanet uppå den lagfart som Erich Nilsson vunnit uti senare hust runs tid, är vordet åhr 1704 den 22 januari dömbt för Erich Nilsson och samme dess hustru som ännu lefver till fasta. Så kan det därföre rätten ei annatän På arval i förmågo där af som och den till sonen Olof alla undan giorde cession med denne senare hustrun förnärma till besittningen af dett hemman , framför Nils Ersson som aflad i förra giftet och därföre Sonen Olof macht att få emottaga förälldranas hemman helt och hållit till bruk och besittning jemte sam syskons willja och conferens der han kan förmå sig uhr Dragonehållet i dess ställe Och sedan att syskonen tillstädes sig lösen efter ett skiäl. värde som hemmanet kan blifva lagdt efter mätes närmare jorden; Och det att berechnas Samptel. barnen för fadrens och mödrarne. äfven så dem af förra giftet till moderen till dee delar som hemmanet bewisligen finnes wara löst och betalt uti förra hustruns tid; med en skiälig afgång till Nills Ersson.

Jämtlands Dombok 1718

§ 15

Emedan som gla mannen Erich Nilsson i Böhle sonen Olof medelst häradsdom af d. 29 Marti 1717 vunnit besittningen å fadershemmanet i Böhle hvilket fadren honom opplåtit; Så har Erich Nilsson under d. 16 october nestledne vehlat upplåta sina Barn af förra och senare giftet sin lösa ägendom till delning; jemvehl med andel uti det fasta så till fäderne som Möderne bestå grundes sig efter dehlnings Instrumentet på hvar Broders de uti det fasta 12 dr 14./. och döttrar 6 dr 7 ./. smt i det lösa åter på Son af förra 10 dr 14 ./. 16.pr dotter 5 dr 7 ./. 8 pr. Söner i Senare giftet hvar sina 17 dr 12 ./. döttrarna 8 dr 2 ./. Smt då fadren aftagit för sig födoråd utom till deras moder, hvilka deras förening fan i sig skiälig.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1646 Födelse 1646 Berget, Böle, Fors (Z) [1]
1658 Makan Elin Olofsdotter föds 1658 Oppåsen, Fors (Z) [1]
1678? Dottern Ingrid Eriksdotter föds beräknat 1678 Berget, Böle, Fors (Z) [1]
1681? Sonen Nils Eriksson Forsström föds beräknat 1681 Berget, Böle, Fors (Z) [1]
1685? Fadern Niels Joensen dör beräknat 1685 [4]
1687 Makan Märta Eriksdotter dör 1687 Berget, Böle, Fors (Z) [3]
1688? Dottern Märit Eriksdotter föds beräknat 1688 Berget, Böle, Fors (Z) [1]
1690 Dottern Anna Eriksdotter föds 1690-06-21 Berget, Böle, Fors (Z) [5]
1692 Sonen Olof Eriksson Fors föds 1692-01-09 Berget, Böle, Fors (Z) [6]
1694 Sonen Elias Eriksson föds 1694-10-25 Berget, Böle, Fors (Z) [7]
1697 Sonen Salomon Eriksson föds 1697-11-01 Berget, Böle, Fors (Z) [8]
1702 Dottern Gertrud Eriksdotter föds 1702-01-15 Berget, Böle, Fors (Z) [9]
1712 Barnbarnet Mårten Nilsson föds 1712 Sil, Fjällsjö (Y)
1713 Barnbarnet Märta Nilsdotter föds 1713-11-01 Sil, Fjällsjö (Y)
1715 Barnbarnet Nils Nilsson föds 1715 Sil, Fjällsjö (Y)
1716 Barnbarnet Malin Nilsdotter föds 1716-11 Sil, Fjällsjö (Y)
1717? Barnbarnet Helena Andersdotter Hurtig föds beräknat 1717-03 Böle, Fors (Z) [10]
1717? Barnbarnet Helena Andersdotter Hurtig dör beräknat 1717-08 Böle, Fors (Z) [10]
1718 Dottern Ingrid Eriksdotter dör 1718-04-06 Berget, Böle, Fors (Z) [11]
1719 Barnbarnet Sara Nilsdotter föds 1719-12 Sil, Fjällsjö (Y)
1720? Barnbarnet Kerstin Nilsdotter föds beräknat 1720 Byn, Fors (Z) [12]
1721 Barnbarnet Salomon Olofsson föds 1721 Berget, Böle, Fors (Z) [4]
1722 Barnbarnet Erik Nilsson föds 1722-03-22 Sil, Fjällsjö (Y)
1724 Barnbarnet Andreas Eliasson föds 1724-01-10 Bölen, Fjällsjö (Y) [13]
1724 Barnbarnet Elin Nilsdotter dör 1724-11 Sil, Fjällsjö (Y)
1724 Barnbarnet Elin Nilsdotter föds 1724-11-14 Sil, Fjällsjö (Y)
1725? Barnbarnet Kristian Olofsson föds omkring 1725 Böle, Fors (Z)
1726 Barnbarnet Kerstin Nilsdotter föds 1726-09-19 Sil, Fjällsjö (Y)
1727? Död omkring 1727 Berget, Böle, Fors (Z) [2]
1727 Barnbarnet Erik Eliasson dör 1727 Bölen, Fjällsjö (Y) [14]

Dokument

bole1

Källor

[1]GID 118.1.37600 Fors A1:1 Husförhör 1693-1742 Bild 30
  
[2]GID 118.1.52200 Fors A1:1 Husförhör 1693-1742 Bild 176
  
[3]Familjer i Fors av Sven Edvardsson
  
[4]Olof Bergman
  
[5]GID 118.10.37800 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 14
  
[6]GID 118.10.38200 Fors C:1 Födde 1691 Bild 18
  
[7]GID 118.10.39000 Fors C:1 Födde 1694 Bild 26
  
[8]GID 118.10.39700 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 33
  
[9]GID 118.10.40800 Fors C:1 Födde 1689-1689 Bild 44
  
[10]GID 118.10.44800 Fors C:1 Död 1689-1718 Bild 84
  
[11]GID 118.10.44900 Fors C:1 Död 1689-1718 Bild 85
  
[12]GID 118.1.37100 Fors A1:1 Husförhör 1693-1742 Bild 25
  
[13]Fjällsjö C:1 (1684-1751) Bild 300/ sid 24
  
[14]Fjällsjö kyrkoarkiv (ÖLA/11047)
Gula byxor och blå rockar var vanliga inslag i 1600-talets uniformer. Bilden visar uniform 1683.
Strokirch. Foto: Text- och bildgruppen Ösd. garn